Objednávky odesíláme až 11.7.2024. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Iconicbox.cz

Provozované Veronikou Marešovou, se sídlem Skokanská 2479/7, 169 00 Praha 6, IČO: 09439731

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (E-shopu) umístěného na internetové adrese http://www.iconicbox.cz/

 

Legislativní zkratky

„Prodávajícím“ se rozumí Veronika Marešová, se sídle Skokanská 2479/7, 169 00 Praha 6, IČO: 09439731,zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem pro Prahu 6.

„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba (člověk), která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je Spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. K definici Spotřebitele viz níže. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje taktéž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupujícím se v případě nákupu alkoholických a tabákových výrobků rozumí osoba starší 18 let.

„Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky.

„E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Kupujícího, resp. Uživatele, z internetové adresy (URL) http://www.iconicbox.cz/

„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele i Kupujícího dostupné z internetové adresy (URL): www.iconicbox.cz

„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Zbožím“ se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, dárková balení obsahující dárkové předměty různého druhu, vč. tabákových a alkoholických výrobků, které jsou vystaveny a prodávány Prodávajícím prostřednictvím E-shopu.Dárková balení obsahující předměty se sexuální tématikou, tabákové výrobky či alkoholické nápoje mohou objednávat pouze Kupující, kteří musí být v době objednání tohoto druhu Zboží starší 18 let.

Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na internetové adrese: www.iconicbox.cz

Uživatelským účtem“ se rozumí registrace Kupujícího provedená na E-shopu, díky čemuž může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět (mj.) Objednávky Zboží u Prodávajícího.

Objednávkou“ se rozumí vyplnění Kupujícím objednávkového formuláře na E-shopu.

Elektronickou adresou kupujícího“ se rozumí aktuální kontakt na Kupujícího, přes který s ním Prodávající komunikuje. Kupující jej uvádí při vyplnění Objednávky či na E-shopu při nákupu bez zřízení Uživatelského účtu.

Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

Zásilkovnou“ se rozumí společnost Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, výdejní místa Zásilkovny https://www.zasilkovna.cz/obcane/kontakty.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu.
 2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 3. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet

 1. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání Zboží na E-shopu. V případě, že to E-shop umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace, tj. bez zřízení Uživatelského účtu.
 2. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za úplné a správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Uzavření Kupní smlouvy

 1. Nabídka prodeje Zboží v E-shopu je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží (z důvodů, kdy např. došlo k vyčerpání zásob Zboží nebo Prodávající není v té době schopen Zboží obstarat/dodat). Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije a výslovně se vylučuje.
 2. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, ne však nákladů na zabalení a přepravu/doručení Zboží, viz odst. 3 tohoto článku Obchodních podmínek. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s Kupujícím.
 3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 4. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku na E-shopu. Objednávka obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu);
 • kupní ceně Zboží, vč. způsobu úhrady kupní ceny Zboží;
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním Zboží způsobem vybraným Kupujícím.
 1. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a úplné.
 2. Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané Zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob zabalení Zboží, způsob jeho doručení a je pro smluvní strany závazným návrhem Kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je: (i) vyplnění všech povinných údajů v Objednávkovém formuláři, (ii) seznámení se s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů zveřejněných na E-shopu, (iii) v případě Objednávky, která obsahuje Zboží se sexuální tématikou, tabákové výrobky či alkoholické nápoje musí Kupující zaškrtnout check box (tzv. zaškrtávací políčko), resp. potvrdit, že je Kupující starší 18 let, (iv) potvrzení Kupujícího o tom, že se s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů seznámil.
 3. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího.
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 5. Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů, poté automaticky zaniká.
 6. Smluvní vztah, resp. Kupní smlouva, mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením doručení Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího elektronickou poštou.
 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, vyhrazuje si Prodávající právo, zaslat Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.
 8. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací (odsouhlasením) Kupujícího doručené Prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, resp. nejsou Prodávajícím nijak zpoplatněny nad rámec jejich základní sazby.

 

IV. Cena Zboží a platební podmínky

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží, dle Kupní smlouvy, může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Platbou na dobírku při doručení Zboží na adresu prostřednictvím přepravce společnosti Zásilkovna – tato služba je zpoplatněná;
 • Platbou na dobírku při osobním převzetí na výdejním místě společnosti Zásilkovna – tato služba je zpoplatněná;
 • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2801877071/2010, vedený u Fio banky, a.s. - poskytnutí této služby je zdarma;
 • bezhotovostně online transakcí platební kartou prostřednictvím zabezpečené elektronické platební brány GoPay – tato služba není zpoplatněná. Více k tomuto v „Možnosti platby a dopravy“.
 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
 2. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení v odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.
 3. V případě platby na dobírku při převzetí Zboží Kupujícím od dopravce je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby (převodem na účet) je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě všech druhů bezhotovostních plateb dle odstavce 1 tohoto článku Obchodních podmínek je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. III odst. 8 Obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. V případě Objednávky Zboží Kupujícím prostř. E-shopu, vystaví Prodávající ohledně plateb, prováděných na základě Kupní smlouvy, Kupujícímu daňový doklad – fakturu po vyzvednutí/převzetí Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.

 

V. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující, v postavení Spotřebitele, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze odstoupit od Kupní smlouvy zejména z těchto důvodů (vybraných z Občanského zákoníku pro účely Kupní smlouvy):
 • o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy;
 • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, resp. Prodávajícího;
 • o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele, resp. Kupujícího, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a podnikatel, resp. Prodávající, před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, v postavení Spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, právo od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu Kupujícím odesláno ve lhůtě pro odstoupení popsané v tomto odstavci Obchodních podmínek.
 2. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující, jako Spotřebitel, využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od Kupní smlouvy platí ustanovení čl. IX Obchodních podmínek.
 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající po odstoupení Kupujícího není povinen vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než Kupující Prodávajícímu Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (s výjimkou § 1835 zák. č. Občanského zákoníku). V případě, že bude vrácené Zboží Kupujícím poškozeno či opotřebeno nad míru běžného opotřebení vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu újmy jemu vzniklé. Nárok na úhradu újmy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží.
 4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 a odst. 7 tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím (v postavení Spotřebitele), a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.
 5. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 6. Kupující, v postavení podnikatele, je oprávněn do 14 dnů odstoupit od Kupní smlouvy, avšak s udáním důvodu pro odstoupení. Prodávající důvod pro odstoupení přezkoumá, je-li oprávněný. Oprávněným důvodem pro odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, v postavení podnikatele, je prokazatelné porušení Kupní smlouvy, Obchodních podmínek či právních předpisů ze strany Prodávajícího. Shledá-li Prodávající, že odstoupení od Kupní smlouvy nebylo z oprávněného důvodu, dle předchozí věty, Kupní smlouva je i nadále platná a účinná. Bude-li odstoupení od smlouvy Kupujícím, podnikatelem, oprávněné, Kupní smlouva se ruší od počátku a nastává situace podle odst. 5 tohoto článku Obchodních podmínek, kdy si obě strany vydají vzájemné plnění.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží (např. snížení hodnoty/opotřebení vzniklé užíváním Kupujícím během lhůty pro odstoupení) je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny za Zboží.
 8. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 VI. Přeprava a dodání Zboží

 1. Podrobnosti o přepravě a dodání Zboží upravují zvlášť „Možnosti platby a dopravy“.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zároveň je v případě podle věty první tohoto odstavce Obchodních podmínek Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.
 5. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že Kupující převezme od přepravce Zboží s porušeným obalem, nastává situace podle čl. V odst. 1 Obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat Zboží se sexuální tematikou, tabákové výroky a alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Za tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží popsané v předchozí větě, oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předmětné Zboží se sexuální tematikou, tabákové výroky a alkoholické nápoje předány.

 

VII. Práva z Vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 • má Zboží vlastnosti, které si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné;
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.Pokud Zboží při převzetí Kupujícím neodpovídá shora uvedeným požadavkům, pak se má za to, že je Zboží vadné a Kupující má právo na uplatnění práv z vadného plnění.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, s výjimkou odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek.
 2. Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží: (i) prodávaného za nižší kupní cenu pro vadu, díky které byla nižší kupní cena ujednána, (ii) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, (iv) vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla nebo v místě podnikání (které Kupující může zjistit na E-shopu nebo ve veřejném rejstříku). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Kupující reklamaci u Prodávajícího uplatnil, přičemž Kupující je povinen vadné Zboží Prodávajícímu předat za účelem posouzení i odstranění vytýkané vady.
 4. Reklamace zboží musí obsahovat popis závady, číslo objednávky, jméno objednávajícího, zpáteční adresu a telefonní číslo Kupujícího.
 5. Vrácení Zboží je možné pouze v případě, že vrácený kus je předán včetně všech původních obalů a kupního dokladu. V případě, že bude vrácené Zboží poškozeno či opotřebeno nad míru běžného opotřebení vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu újmy jemu vzniklé. Nárok na úhradu újmy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží.
 6. Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené výše v odst. 2 tohoto článku, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 7. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 8. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li: (i) právo na dodání nového Zboží bez vad, (ii) právo na opravu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže: (i) dodat nové Zboží bez vad, (ii) opravit Zboží, (iv) zjednat nápravu v přiměřené době (s ohledem na náročnost nápravy), nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 9. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedena delší doba (např. na jeho obale), je Kupující oprávněn uplatnit vady vyskytnuvší se u Zboží, resp. veškerá práva z vadného plnění popsaných v tomto článku Obchodních podmínek, následovně: a) u nového Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; b) u rozbaleného Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
 10. Pro účely odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek se za: a) rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní.

 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.
 2. Zrušení Objednávky je možné pouze před expedicí Zboží a po předchozí dohodě s Prodávajícím. Kontaktní údaje pro případné včasné storno objednávky jsou: email: info@iconicbox.cz, tel.: +420721549206.
 3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 4. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické kontaktní adresy uvedené v čl. X odst. 5 Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

IX. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající se odstoupení od Kupní smlouvy, musí být Spotřebiteli doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany Kupní smlouvy a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy učiněného Kupujícím, v postavení Spotřebitele, kdy je toto odstoupení účinné, pokud je Spotřebitelem odesláno ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v Objednávce, resp. na adresu uvedenou prostř. E-shopu Prodávajícího.
 3. V případě, kdy je Kupujícím podnikatel, může mu Prodávající doručovat do jeho datové schránky. Pokud si Kupující, v postavení podnikatele, nepřečte datovou zprávu od Prodávajícího do 10 dní, má se za to, že je tato datová zpráva Kupujícímu řádně doručena.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem a příslušné k řešení sporů z Kupní smlouvy jsou české soudy. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě Kupujícího, v postavení podnikatele, jsou v případě sporu z Kupní smlouvy vždy příslušné české soudy a věc se vždy bude řídit českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě umožňujícím Kupujícímu opakované zobrazení.
 4. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 

adresa pro doručování:  Veronika Marešová, Skokanská 2479/7, 169 00 Praha 6;

adresa elektronické pošty: info@iconicbox.cz;

telefon: +420721549206.

 

V Praze dne 27.10.2020

Zpět do obchodu